Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden kunt u lezen als PDF bestand:  Bekijken

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Hagele kantoormeubilair

1         Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en/of door Hagele® kantoormeubilair uitgevoerde opdrachten.

2         In deze voorwaarden wordt onder verkoper/opdrachtnemer verstaan Hagele® kantoormeubilair en onder koper/opdrachtgever, hij die een aanbieding heeft verkregen en op basis daarvan een opdracht verstrekt waardoor een overeenkomst tot stand kan komen of waarmee op enigerlei andere wijze een overeenkomst tot stand is gekomen.

 

Offertes

3         De door Hagele® kantoormeubilair uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een offerte vervalt indien de zaken waarop de offerte betrekking hebben in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.

4         De in de offerte vermelde prijzen zijn excl. BTW, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Levering, levertijd en vervoer

5         De door Hagele® kantoormeubilair bevestigde levertijd geschiedt bij benadering. Hagele® kantoormeubilair verplicht zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding die zij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien/voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht Hagele® kantoormeubilair niet tot enige vergoeding, noch geeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

6         Bij het afleveren van kantoormeubilair netto boven de € 1.000,00 (excl. BTW) in Nederland geschieden onder de conditie franco huis, begane grond, bereikbaar over een, door een vrachtwagen berijdbare, verharde weg, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien goederen geleverd worden onder de € 1.000,00 (excl. BTW) worden vracht- en/of behandelkosten berekend met een minimumbedrag van € 50,00. Bij producten aangeboden in de webshop zullen de verzendkosten separaat worden vermeld. Prijzen zullen zoveel mogelijk inclusief verzendkosten worden aangeboden. Deze producten zullen via PostNl worden verzonden en aangeboden.

7         Tenzij anders overeengekomen, worden de te leveren zaken vervoerd voor rekening en risico van de koper.

8         Indien blijkt dat de koper nog facturen van Hagele® kantoormeubilair onbetaald heeft gelaten en de betalingstermijn reeds is verstreken, is Hagele® kantoormeubilair gerechtigd de levering uit te stellen tot het moment waarop alle facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken, zijn voldaan.

9         Hagele® kantoormeubilair behoudt zich het recht voor om geaccepteerde orders in gedeelten uit te leveren en te factureren.

10      Hagele® kantoormeubilair staat er niet voor in, dat enig door Hagele® kantoormeubilair geleverd artikel, na geleverd kan worden.

 

Monsters, modellen en voorbeelden

11      Indien door Hagele® kantoormeubilair een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, zal dit model, monster of voorbeeld slechts zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk door Hagele® kantoormeubilair wordt vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

12      Hagele® kantoormeubilair is bevoegd zaken te leveren die afwijken van wat is overeengekomen, indien het wijzigingen betreffen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie die noodzakelijk zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien er sprake is van geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

 

Prijsverhoging

13      Indien Hagele® kantoormeubilair met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Hagele® kantoormeubilair niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Hagele® kantoormeubilair mag stijgingen in de prijzen van de fabrikanten doorberekenen. Indien de prijsverhoging echter meer dan 20% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Aansprakelijkheid

14      Hagele® kantoormeubilair is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever tenzij deze zijn ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Hagele® kantoormeubilair.

15      Hagele® kantoormeubilair zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfsschade en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, tenzij de verzekeraar van Hagele® kantoormeubilair deze schade erkent en dekt.

16      Mocht Hagele® kantoormeubilair toch aansprakelijk worden gesteld, dan zal deze aansprakelijkheid de waarde van de geleverde diensten c.q. de dekking welke door de verzekeraar van de Hagele® kantoormeubilair wordt gegeven c.q. erkend, niet te boven gaan.

 

Eigendomsvoorbehoud

17      De door Hagele® kantoormeubilair geleverde zaken blijven eigendom van Hagele® kantoormeubilair totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Hagele® kantoormeubilair gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot de koopovereenkomst(en) door Hagele® kantoormeubilair verrichte of te verrichten diensten;

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van deze overeenkomst(en).

18      Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat, dat hij zulks niet zal doen, is Hagele® kantoormeubilair gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 17 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.

19      Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Hagele® kantoormeubilair zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat vanaf het moment dat deze derde enig recht op de hierboven bedoelde zaken heeft willen vestigen of heet doen vestigen, op de hoogte te stellen.

20      De koper verplicht zich op eerste verzoek van Hagele® kantoormeubilair:

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven;

– om op geleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, een pandrecht zoals bedoeld in artikel 3:237 lid 1 BW te vestigen tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan die in lid 17 van dit artikel bedoelde, die Hagele® kantoormeubilair uit welke hoofde dan ook op de koper mocht hebben. Deze bevoegdheid van Hagele® kantoormeubilair geldt eveneens voor ten aanzien van aan van door geleverde zaken die door de koper zijn verwerkt, als gevolg waarvan Hagele® kantoormeubilair haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren;

de vorderingen, die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Hagele® kantoormeubilair geleverde zaken te verpanden aan Hagele® kantoormeubilair op de manier, die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW.

 

Intellectuele eigendomsrechten

21      Op alle door Hagele® kantoormeubilair verstrekte ontwerpen, tekeningen etc. behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking op welke wijze dan ook is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hagele® kantoormeubilair.

22      De in artikel 21 ontwerpen, tekeningen etc. blijven in eigendom van Hagele® kantoormeubilair. Deze dienen op haar verzoek zonder meer te worden afgegeven. In geval van nadere overeenkomsten met derden is de opdrachtgever van Hagele® kantoormeubilair gehouden deze derden op de hoogte te stellen van de eigendomsrechten van Hagele® kantoormeubilair.

 

 

 

23      Voor elke in strijd met de vorige leden verrichte handeling is de opdrachtgever van Hagele® kantoormeubilair met een gefixeerde boete verschuldigd van € 2.250,00 zulks onverminderd het recht van Hagele® kantoormeubilair aanspraak te maken op volledige schadevergoeding en met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:94 lid 1 BW.

 

Reclames en Garantie

24      Opdrachtgever is verplicht direct na levering van de goederen, de goederen cq. de werkzaamheden grondig te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames dienen per omgaande telefonisch aan Hagele® kantoormeubilair te worden mede gedeeld en binnen twee dagen schriftelijk ter kennis aan Hagele® kantoormeubilair worden gebracht. Bij niet tijdige reclame geldt de levering als geaccepteerd. Reclames geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.

25      Het recht van reclame vervalt ten aanzien van de door of namens de koper bewerkte en/of verwerkte goederen.

26      Retourzendingen, welke zonder een schriftelijke akkoordverklaring van Hagele® kantoormeubilair worden geretourneerd, worden geweigerd. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de koper.

27      Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren of finish, etc. welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of die volgens handelsusance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.

28      Hagele® kantoormeubilair garandeert, dat de door haar verkochte zaken gedurende een periode van zes maanden na aflevering vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. De garantie heeft in ieder geval geen verdere strekking dan de eventueel door de fabrikant gegeven garantie, welke garantie Hagele® kantoormeubilair aan de koper zal doorgeven.

29      Indien de in lid 28 genoemde garantie van toepassing is en de zaken binnen de garantietermijn gebreken vertonen, zal Hagele® kantoormeubilair de zaken binnen een redelijke termijn herstellen, met dien verstande dat een termijn van dertig dagen in ieder geval redelijk zal zijn.

30      Indien herstel van de betreffende zaken naar het inzicht van Hagele® kantoormeubilair op bezwaren stuit, kan Hagele® kantoormeubilair ervoor kiezen de zaken te vervangen.

31      De garantie vervalt, indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

 

Betalingen

32      Opdrachtgever is verplicht de verkoopprijs te voldoen. Betaling dient te geschieden aan Hagele® kantoormeubilair, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling op genoemde dag niet is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim.

33      Betaling van de door Hagele® kantoormeubilair gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:

– minimumtarief € 40,00

– 15% over eerste € 2.500,00

– 10% over volgende € 2.500,00

– 5% over volgende € 5.000,00

– 1% over de volgende € 190.000,00

Daarnaast zijn wij gerechtigd u wettelijke rente in rekening te brengen.

34      Indien Hagele® kantoormeubilair, om haar moverende redenen, na het tot stand komen van de overeenkomst, dan wel na levering van de goederen of het verrichten van de diensten het wenselijk acht, is zij gerechtigd, hetzij onmiddellijke betaling, hetzij zekerheidsstelling te verlangen, bij gebreke waarvan Hagele® kantoormeubilair (verdere) levering van de goederen of het (verder) verrichten van diensten kan weigeren, dan wel de overeenkomst kan annuleren, resp. de teruggave van de reeds geleverde goederen kan vorderen.

 

Overmacht

35      Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Hagele® kantoormeubilair zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen oorlog, natuurrampen, computerstoornissen, stakingen in het bedrijf of in het bedrijf van een van haar leveranciers, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeenkomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Hagele® kantoormeubilair afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

36      Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Hagele® kantoormeubilair opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hagele® kantoormeubilair niet mogelijk is langer duurt dan één maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot betaling van schadevergoeding bestaat.

37      Indien Hagele® kantoormeubilair bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Herroepingsrecht

38      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Hagele® kantoormeubilair bekend gemaakte vertegenwoordiger.

39      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Hagele® kantoormeubilair retourneren, conform de door Hagele® kantoormeubilair verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

40      Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht is hij/zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan Hagele® kantoormeubilair. Het kenbaar maken dient de consument schriftelijk, via mail of via telefonisch contact te doen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

41      Indien de klant na afloop van de in lid 38 en 39 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht resp. het product niet aan Hagele® kantoormeubilair heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Geschillen

42      Op alle overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing.

43      Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Hagele® kantoormeubilair aanhangig gemaakt worden, voor zover de burgerlijke rechter daartoe bevoegd is.

 

Al onze leveringen geschieden volgens deze voorwaarden en zijn gedeponeerd bij de KvK te Alphen aan den Rijn.